کتاب و کتاب با سررسید مدیران جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

کتاب مدیران جمهوری اسلامی ایران ، سال ١۴٠۱ ،تالیف غلامعباس زارع میرک آباد ، از انتشارات مجمع استانداران ، با تصویر ١۵٠٠ نفر و نام و سوابق ١۵٠٠٠ نفر از مدیران فعلی و ادواری ، منتشر شد ، قیمت ٢۵٠ هزارتومان ، تعداد مورد نیاز را به شماره ۰۹۱۲۱۷۹۲۰۱۲ درخواست دهید.