کتاب و کتاب با سررسيد مدیران جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۰ منتشر شد.

كتاب مديران جمهوري اسلامي ايران ، سال ١٤٠٠ ،تاليف غلامعباس زارع میرک آباد ، از انتشارات مجمع استانداران ، با تصوير ١٥٠٠ نفر و نام و سوابق ١٥٠٠٠ نفر از مديران فعلي و ادواري ، منتشر شد ، قيمت ٢٥٠ هزارتومان ، تعداد مورد نياز را به شماره ۰۹۱۲۱۷۹۲۰۱۲ درخواست دهید.