کتاب و کتاب با سررسيد مدیران جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۹

كتاب مديران جمهوري اسلامي ايران ، سال ۱۳۹۹،تاليف غلامعباس زارع میرک آباد ، از انتشارات مجمع استانداران
قيمت ۱۰۰هزارتومان ، تعداد مورد نياز را به شماره ۰۹۱۲۱۷۹۲۰۱۲ درخواست دهید.