کتاب و کتاب با سررسید مدیران جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۹

کتاب مدیران جمهوری اسلامی ایران ، سال ۱۳۹۹،تالیف غلامعباس زارع میرک آباد ، از انتشارات مجمع استانداران
قیمت ۱۰۰هزارتومان ، تعداد مورد نیاز را به شماره ۰۹۱۲۱۷۹۲۰۱۲ درخواست دهید.