کتاب و کتاب با سررسيد مدیران جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۶

 

 

كتاب مديران جمهوري اسلامي ايران ، سال ۱۳۹۶،تاليف غلامعباس زارع میرک آباد ، از انتشارات مجمع استانداران
قيمت ۵۰هزارتومان ، تعداد مورد نياز را به شماره ۰۹۱۲۱۷۹۲۰۱۲ درخواست دهید.