روابط عمومی مجمع استانداران هفته دولت گرامی می دارد .

هفته دولت یادآور یک دولت مکتبی و مردمی و سالروز شهادت شهید رجایی و باهنر است .
هفته دولت مبارک باد .