میادین مشترک نفت ایران با دیگر کشورها

منابع مشترک گازی و نفتی ایران

منابع مشترک گازی و نفتی ایران

منابع مشترک گازی و نفتی ایران با دیگر کشورها موضوع قسمت دوم گپ و گفت با اصغر ابراهیمی اصل، معاون سابق وزرای نفت و استاندار پیشین ایلام در برنامه «فرآیند» است.

برای استفاده از منابع مشترک چه اقداماتی باید انجام شود؟ این پرسشی است که در این قسمت از برنامه فرایند، اصغر ابراهیمی اصل به آن پاسخ می دهد. به گفته او ایران با کشور عراق ۳۳ میدان مشترک داریم که در ۵ میدان مشترک بین ایران و عراق ۹۵ میلیارد بشکه نفت قابل تولید است. ما میدان مشترک دیگری با کویت، عربستان سعودی، قطر، عمران، امارات، ترکمنستان و در دریای خزر با کشورهای حاشیه این دریا میادین مشترک داریم که این میادین هم نفت و هم گاز دارند و باید مورد توجه قرار بگیرند. ابراهیمی اصل همچنین بیان می کند که میدان مشترک یک موجود یا مخلوق زنده است، اما روش هایی که دنیا تقریبا در ۵۰ سال گذشته به آن رسیده است برای استفاده بهینه از این میادین الگوهای حقوقی، قراردادی و مدیریتی جدیدی تعریف و اجرا شده است که باید از تجربیات دیگران استفاده کنیم.