در جلسه هیأت رئیسه مجمع استانداران مورخه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۶، آقایان محمد ناظمی اردکانی، سید صولت مرتضوی، حسین صادق عابدین، علی بخش جهانبخش به عنوان مشاورین هیأت رئیسه مجمع استانداران دوره هفتم انتخاب شدند. آقایان محمدحسین مقیمی، محمد حسن تولایی، محمود صلاحی احمدآبادی، اصغر ابراهیمی اصل و نصرت ا… تاجیک نیز پیش از این به عنوان مشاور هیأت رئیسه انتخاب شده اند و کماکان مشاورت ایشان ادامه دارد. جمع مشاورین هیآت رئیسه دوره هفتم ۹ نفر می باشند.