متولد ۱۳۲۹ شمیران، دکترای برنامه ریزی اقتصادی، بردار سه شهید، استاندار پیشین کرمانشاه، گیلان و تهران، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال. ۲۰ سال عضو شورای معاونین وزارت کشور، از مؤسسین مجمع استانداران، رئیس مجمع استانداران در دوره های اول و دوم و ششم و عضو هیات رئیسه دوره هشتم. عضو شورای امنیت کشور و مدیر مجمع نیکوکاری شهیدان رحمانی