متولد ۱۳۳۰ تهران ، کارشناس علوم سیاسی، استاندار پیشین سمنان، کردستان، گیلان و مرکزی