جلسه شوراي راهبردي توسعه مديريت

جلسه شوراي راهبردي توسعه مديريت استان به رياست استاندار اصفهان

جلسه شوراي راهبردي توسعه مديريت استان به رياست استاندار اصفهان - وبسایت مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران

جلسه شوراي راهبردي توسعه مديريت استان به رياست استاندار اصفهان وساير اعضا برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، عباس رضايي استاندار اصفهان در جلسه شوراي راهبردي توسعه مديريت استان بر ارائه خدمات دولت الكترونيك در راستاي تحقق سلامت نظام اداري و ارزيابي ادارات و دستگاههاي اجرايي تأكيد كرد.
استاندار اصفهان با اشاره به ارائه خدمات دولت الكترونيك در استان بر ضرورت تقويت، مشاركت و تجهيز كامل زير ساخت هاي دولت الكترونيك تأكيد كرد.
وي تصريح كرد: تمامي دستگاههاي اجرايي استان بايد با توجه به مأموريت ها،منابع و نيروي انساني كه در اختيار دارند مورد ارزيابي قرار گيرند.
استاندار اصفهان خاطرنشان كرد:ارزيابي عملكرد دستگاههاي استان در جشنواره شهيد رجايي بر مبناي شاخص هاي شفاف و دقيق باشد و با دقت عمل اين كار صورت گيرد.
در اين جلسه در خصوص ارزيابي دستگاههاي اجرايي و برگزاري جشنواره شهيد رجايي بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.

منبع : وزارت کشور