تسلیت رئیس مجمع استانداران برای حادثه خروج قطار از ریل به استاندار سیستان و بلوچستان