تبریک رئیس مجمع استانداران به مناسبت انتصاب وزیر آموزش و پرورش