جناب آقای محمدابراهیم انصاری لاری عضو مجمع استانداران و استاندار پیشین فارس و بوشهر به عنوان مدیر عامل جدید منطقه آزاد کیش منصوب شدند. حکم ایشان توسط جناب آقای مرتضی بانک که ایشان هم از اعضای مجمع استانداران می باشند، صادر گردیده است.