جناب آقای اکبر ترکان عضو مجمع استانداران و استاندار پیشین ایلام و هرمزگان، به سمت ریاست هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) منصوب شدند.