جناب آقای مرتضی بانک عضو مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران و استاندار پیشین کرمان، به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شدند.