ثمره اقدامات زیرساختی دولت در سالهای آتی متبلور خواهد شد

استاندار قم با بیان این که ثمره اقدامات زیرساختی دولت در سالهای آتی متبلور خواهد شد گفت: نقد منصفانه عملکرد دولت در رسانه ها سازنده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛  صادقی استاندار قم  در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا طی سخنانی، از تلاش متولیان این نهاد در انعکاس اخبار قدردانی کرد.
استاندار قم با اشاره به نقش محوری رسانه ها در ایجاد ارتباط دوسویه بین مردم و دولت افزود: انتقال مطالبات و نیازهای واقعی مردم به دولتمردان و خدمات ارائه شده توسط مجموعه های دولتی کاری بسیار ارزشمند و مورد توقع دولت است.
وی رسالت مطبوعات را در آگاهی بخشی به جامعه بسیار سنگین عنوان کرد و گفت: امانتداری و انتقال کامل و صحیح اطلاعات در راستای تامین نیازها و ایجاد رفاه عمومی امری ضروری است.
صادقی با اشاره به مشی اعتدالی دولت یازدهم، نگاه فرابخشی هیئت دولت را در راستای رشد و توسعه ی همه جانبه کشور مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: ثمره اقدامات زیرساختی دولت در سالهای آتی متبلور خواهد شد.
نماینده عالی دولت در استان در ادامه نقد سازنده را از ضروریات جوامع فعال و رو به تعالی عنوان کرد و افزود: الیته مشی مطبوعات بایستی انتقاد منصفانه عملکرد و نه تخریب دولت باشد.
استاندار قم با بیان اینکه رسانه ها چشم بینا و معتمد مردم هستند، انتقال انتقادات و مشکلات اولویت دار مردم به مسئولان را در راستای برنامه ریزی صحیح بسیار بااهمیت دانست و خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه ها نیز باید پاسخگوی این انتقادات و مشکلات باشند و در مقام توجیه کاستی ها بر نیایند.
صادقی آموزش اصحاب رسانه در راستای ایجاد نگاه به منافع ملی در مقابله با منافع فردی و گروهی را امری ضروری در شرایط جاری کشور تلقی و تصریح کرد: حاکم نمودن و عمل به این نوع نگاه موجب پیشرفت متوازن خواهد شد.
نماینده عالی دولت در استان اعتمادسازی را زیرساخت مهم و تاثیرگذاری عنوان و خاطرنشان کرد: رسانه ها بایستی به این مهم توجه ویژه داشته باشند.