دوره آموزشي داوطلبان عضويت در شوراي شهرو روستا 

الف : تاريخ ثبت نام و مدارك لازم و تعداد ساعات كلاسها ، نام دروس و سرفصل هاي آن ، نام اساتيد نحوه امتحان و توزيع كارنامه ها به ز ودي اعلام ميشود. شركت در اين كلاسها اختياري است .
رييس روابط عمومي مجمع استانداران و مجري. دوره آموزشي داوطلبان عضويت در شوراي شهر غلامعباس زارع ميرك آباد