وزیر راه و شهرسازی: شکوفایی اقتصادی منطقه با راه‌انداری کریدور شمال به جنوب با محوریت چابهار / اتصال شمال-جنوب و اقیانوس هند به آسیای میانه از برنامه‌های اصلی سه کشور حاضر در کریدور چابهار